ورقه های بزرگ آلومینیومی

درخواست حذف این مطلب
از میان انبوه تولیدات محصولات آلومینیومی شرکت فویل آلومینیوم جمیل ، که برای ید فویل آلومینیوم و فروش فویل آلومینیوم را می توان نام برد، فویل آلومینیوم به هنگام تولید به همان صورتی که به نظر می آید آینه ای و براق است اگرچه امکان مات شدن یک یا هر دو سطح آن هم در تولید میسر می باشد، به علاوه فویل آلومینیوم کلیه مشخصات فیزیکی و شیمیایی آلیاژی که در هنگام تولید بکار رفته است را دارا می باشد. به همین دلیل تولید آلیاژهای مختلف از آن میسر است، در هر صورت حداقل آلومینیوم ممکن هر آلیاژی بیش از 90% خواهد بود.

among the m ive aluminum products, the jamil aluminum foil , which can be mentioned for the purchase of aluminum foil and aluminum foil, aluminum foil is as productive as it looks like, mirror and gloss, although it is possible to see one or both levels are available in production, plus the aluminum foil has all the physical and chemical characteristics of the alloy used during production. for this reason, the production of various alloys is possible; in any case, at least aluminum may have an alloy of more than 90%.